هاست دایرکت ادمین خارج

هاست دایرکت ادمین خارج پلن 1
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 1 Max Parked Domains
 • 0 Max Addon Domains
 • 1 Max FTP Accounts
 • 1 Max Databases
 • 1 تعداد اکانت ایمیل
 • 0 Sub Domain
هاست دایرکت ادمین خارج پلن 2
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 1 Max Parked Domains
 • 0 Max Addon Domains
 • 1 Max FTP Accounts
 • 1 Max Databases
 • 1 تعداد اکانت ایمیل
 • 0 Sub Domain
هاست دایرکت ادمین خارج پلن 3
 • 1 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 1 Max Parked Domains
 • 0 Max Addon Domains
 • 2 Max FTP Accounts
 • 1 Max Databases
 • 2 تعداد اکانت ایمیل
 • 1 Sub Domain
هاست دایرکت ادمین خارج پلن 4
 • 2 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 3 Max Parked Domains
 • 1 Max Addon Domains
 • 2 Max FTP Accounts
 • 2 Max Databases
 • 3 تعداد اکانت ایمیل
 • 2 Sub Domain
هاست دایرکت ادمین خارج پلن 5
 • 4 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 4 Max Parked Domains
 • 1 Max Addon Domains
 • 2 Max FTP Accounts
 • 2 Max Databases
 • 3 تعداد اکانت ایمیل
 • 2 Sub Domain
هاست دایرکت ادمین خارج پلن 6
 • 6 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • 4 Max Parked Domains
 • 1 Max Addon Domains
 • 2 Max FTP Accounts
 • 2 Max Databases
 • 4 تعداد اکانت ایمیل
 • 3 Sub Domain